НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

АЛГОРИТМ ДІЙ: НА ДОПОМОГУ ПОТЕНЦІЙНОМУ СТАЖИСТУ (ОНОВЛЕНО 11.09.2018)


Якщо ви вирішили пройти стажування в адвоката-керівника стажування і хочете зрозуміти для себе повністю процедуру його проходження, то ця послідовна інструкція саме для вас. В ній максимально стисло описані найважливіші послідовні дії, пов'язані з проходженням стажування, яке необхідне для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Зазначений алгоритм було оновлено з урахуванням змін, які набули чинності у зв'язку із прийняттям РАУ рішення №80 від 01.06.2018 р. та затвердження ним нового Положення.

Крок 1. Подання особою, яка виявила намір пройти стажування, заяви про призначення стажування (заяви про направлення на стажування).

До вищевказаної заяви додаються:

1) оригінал свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

2) нотаріально посвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту;

3) копія трудової книжки, завіреної за останнім місцем роботи (якщо особа не працює, то подає копію трудової книжки, а її оригінал надає до ради для огляду і звірки відповідності копії оригіналу);

4) копія паспорта;

5) довідка про відсутність судимості.

УВАГАРада адвокатів регіону протягом 3-х робочих днів з дня отримання заяви про направлення на стажування повідомляє адвоката – керівника стажування про намір певної особи проходити в нього стажування.

 

Крок 2. Адвокат-керівник стажування складає і подає до ради адвокатів регіону письмову згоду на керівництво стажуванням та індивідуальний план стажування.

Крім того, на цьому етапі адвокату-керівнику стажування варто надати раді адвокатів регіону і примірник укладеного ним із особою, яка виявила намір пройти стажування, договір на керівництво стажуванням.

УВАГА! Протягом 30-ти робочих днів з дня надходження заяви про направлення на стажування Рада адвокатів регіону приймає рішення:

- про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом поточних звітів;

- про відмову у направленні на стажування (при невідповідності особи вимогам пункту 1.2. статті 2 Положення).

 

Крок 3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення стажист отримує в раді адвокатів регіону направлення на стажування.

 

Крок 4. Стажист сплачує внесок на проходження стажування у розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. Такий внесок сплачується після прийняття радою адвокатів регіону рішення щодо призначення керівника стажування і затвердження індивідуального плану стажування.

УВАГА! Сплата внеску проводиться наступним чином:

- 70 % внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування (у 2018 р. це 7818,30 грн.);

- 30% внеску сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону та Ради адвокатів України, з яких 20% - на поточний рахунок ради адвокатів регіону (у 2018 р. це 2233,80 грн.), а 10% - на поточний рахунок Ради адвокатів України (у 2018 р. це 1116,90 грн.).

 

Крок 5. Керівник стажування надає стажисту:

- затверджений радою адвокатів регіону індивідуальний план стажування;

- завдання відповідно до індивідуального плану стажування.

 

Крок 6. Стажист згідно з індивідуальним планом стажування виконує надані йому керівником стажування завдання і надає їх керівнику на перевірку.

Крім того, стажист проходить адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій Школі Адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

УВАГА! 1. Стажист подає поточний звіт щодо проходження стажування на перевірку адвокату-керівнику стажування, після якої не рідше як один раз в два місяці (у період проходження стажування) до визначеного в рішенні ради адвокатів регіону строку подає такий звіт в раду адвокатів регіону.

2. Питання щодо  необхідності проходження вами як стажистом адаптаційного курсу в професію адвоката у Вищій Школі Адвокатури  з'ясовуйте у своїй раді адвокатів регіону, так як станом на момент внесення оновлення у цей матеріал такий курс НААУ ще не було запущено.

 

Крок 7. Керівник стажування перевіряє виконання стажистом завдань згідно з індивідуальним планом стажування та контролює виконання такого індивідуального плану.

УВАГА! Рада адвокатів регіону передає поточний звіт про проходження стажування на перевірку члену ради, який проводить перевірку і її результати оголошує на засіданні ради. За результатами проведеної перевірки рада адвокатів регіону приймає рішення про затвердження поточного звіту стажиста про проходження стажування.

Однак, рада адвокатів у разі незадовільної оцінки поточного звіту стажиста може встановити строк для усунення недоліків стажування та для повторного заслуховування конкретного поточного звіту, який не може перевищувати тридцяти днів з дня прийняття такого рішення.

У разі, якщо рада адвокатів регіону не затвердить поточний звіт стажиста про проходження стажування, то це може стати підставою для припинення стажування.

 

Крок 8. Після закінчення шестимісячного строку стажування стажист складає звіт про результати стажування та протягом 3-х робочих днів з дня його закінчення подає до ради адвокатів регіону за місцем проходження стажування заяву про оцінку результатів стажування.

До вищевказаної заяви додаються:

1) звіт про результати стажування;

2) щоденник про проходження стажування;

3) проекти складених документів правового характеру;

4) інші матеріали стажування (копії судових рішень по справах, в яких приймав участь стажист, тощо).

Крім того, особа, яка пройшла стажування, подає до ради адвокатів регіону заяву за встановленою формою, якою стверджує, що не має обмежень, зазначених в ч. 2 ст. 6 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та підтверджує, що не займається діяльністю, яка є несумісною з діяльністю адвоката відповідно до положень ч. 1 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

УВАГА! Звіт про результати стажування стажиста має містити відомості про виконання індивідуального плану стажування.

 

Крок 9. Керівник стажування складає і протягом 3-х робочих днів з дня закінчення стажування особою, яка стажувалася під його керівництвом, надає раді адвокатів регіону за місцем проходження стажування звіт про оцінку результатів стажування.

УВАГА! Звіт про оцінку стажування керівника стажування має містити оцінку набутих стажистом практичних навичок у процесі стажування, виконання індивідуального плану та рекомендацію про можливість допуску стажиста до адвокатської практики або необхідність продовжити стажування.

Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту про результати стажування та звіту про оцінку результатів стажування.

При оцінюванні результатів стажування рада адвокатів регіону:

1) вивчає проекти (копії), складених стажистом документів правового характеру;

2) у випадку необхідності вивчає матеріали поваджень, по яких стажист надавав правову допомогу;

3) вивчає звіт стажиста про результати стажування та звіт керівника стажування про оцінку результатів стажування;

4) у разі необхідності заслуховує адвоката-керівника стажування;

5) перевіряє факт проходження стажистом адаптаційного курсу в професію адвоката у Вищій Школі Адвокатури Національної асоціації адвокатів України;

6) проводить співбесіду зі стажистом.

УВАГА! Питання щодо  необхідності проходження вами як стажистом адаптаційного курсу в професію адвоката у Вищій Школі Адвокатури  з'ясовуйте у своїй раді адвокатів регіону, так як станом на момент внесення оновлення у цей матеріал такий курс НААУ ще не було запущено.

 

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає одне з таких рішень:

- про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- про продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.

Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржене стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду.

 

Крок 10. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону за оцінкою результатів стажування прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше 30-ти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону Присягу адвоката України і отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

УВАГА! Якщо за результатами оцінювання стажування радою адвокатів регіону у порядку статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ухвалено рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особі, стосовно якої існують визначені статтею 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обставини несумісності, остання повинна усунути їх протягом 30 днів з дня прийняття цього рішення і до моменту складення перед радою адвокатів регіону присяги адвоката України. У випадку не усунення особою у визначений строк обставин несумісності, остання не може бути приведена до присяги, а рада адвокатів регіону скасовує рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з підстави невідповідності такої особи вимогам, визначеним у статтях 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Така особа може повторно пройти стажування, якщо на момент повторного направлення її на стажування, діятиме свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту

 

Підготував: адвокат Микола Глотов.